Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝ 2011, 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ωρωπός    03-06-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΩΡΩΠΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 12207

                                                
             ΠΡΟΣ
1.                  Τον Δήμαρχο
2.                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους
3.                  Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΔΗΜΟΥ   ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2011  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,(Λ. Χαλκουτσίου 50) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα:
1-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2-Καθορισμός  ειδικοτήτων  προσωπικού  με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3-Χορήγηση επιδόματος  στους υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού που απασχολήθηκαν το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση  υπηκόων τρίτων χωρών.
4-Καθορισμός θέσεων  πρακτικής άσκησης  σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ωρωπού.
5-Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών   για μίσθωση και  εκμίσθωση
ακινήτων από το Δήμο.
6-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011
7-Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2011.
8-Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου  για κάλυψη  αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
9-Έγκριση Μίσθωσης  ακινήτου  προς φύλαξη  οχημάτων –μηχανημάτων –ανταλλακτικών –υλικών  Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
10-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου πρώην Κοινότητας Νέων Παλατίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού».
11-Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση χώρων τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ωρωπού»
12-Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου «Περίφραξη χώρου στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αυλώνα»
13-Καθορισμός τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
14-Έγκριση Δαπάνης για την πραγματοποίηση Γιορτής Αγίας Τριάδας της Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα.
15-Λήψη απόφασης  για τον Βιολογικό Καθαρισμό Ωρωπού, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ.50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ